การสอบบัญชี ความหมาย

pic1     

การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐาน อื่น ๆ รวมทั้งใช้วิธี การตรวจสอบอื่นที่จำเป็น โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนว ทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพ ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะได้วินิจฉัยและ แสดงความเห็นต่องบการเงินที่กิจการจัดทำ ขึ้นว่า แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการ บัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดและงบการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอหรือไม่
     นอกจากนี้ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือพบการทุจริตในกิจการ ผู้สอบบัญชีก็จะสามารถเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารของกิจการให้ทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานการทุจริตให้ผู้บริหาร ได้ทราบด้วย