ใบอนุญาตทำงาน

pic5

1. หลักเกณฑ์ การขอใบอนุญาตทำงาน
     1.1 บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ต่อ คนต่างชาติหนึ่งคน  
     1.2 คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
     1.3 ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ต้องห้าม และมีความจำเป็นในการว่าจ้าง
     1.4 คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว   อ่านรายละเอียด

2. เอกสารประกอบการยื่นคำขอ
    2.1 หนังสือเดินทาง พร้อม วีซ่า NON-B
    2.2 หลักฐานการศึกษาและใบผ่านงาน
    2.3 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
    2.4 รูปถ่าย 5 x 6 CM จำนวน 3 รูป
    2.5 หนังสือรับรองบริษัท
    2.6 บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
    2.7 งบดุลฯ และกำไรขาดทุน
    2.8 แบบคำขอตามที่กรมฯ กำหนด

3.  ค่าบริการใบอนุญาตทำงาน Work Permit
อ่านรายละเอียด