กรณีใดต้องแจ้งเลขผู้เสียภาษีต่อผู้ขายสินค้า,บริการ

     ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่199 เรื่องกำหนดให้ระบุเลขผุ้เสียภาษีของผุ้ซื้อในใบกำกับภาษี กรมสรรพากรมีคำชี้แจงดังนี้

     1ผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีหน้าที่และไม่ต้องแจ้งเลขผู้เสียภาษีต่อผู้ขาย

    2.ผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้แจ้งเลขผู้เสียภาษี หรือแจ้งว่าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ผู้ขายไม่ต้องระบุเลขผู้เสียภาษีของผู้ซื้อได้และกฎหมายถือว่าผู้ขายไม่มีเจตนาออกใบกำกับภาษีที่มีรายการไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ให้ผู้ขายติดประกาศให้ผู้ซื้อทราบว่ากรณีไม่แจ้งเลขผู้เสียภาษีผู้ขายจะเปิดใบกำกับภาษีโดยไม่ได้ระบุเลขผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ

 3.ผู้ซื้อที่ได้รับใบกำกับภาษีที่ไม่ได้ระบุเลขผู้เสียภาษีของตนเอง จะไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

 และหากการไม่แจ้งนั้นเป็นการกระทำที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีความผิดตามกฎหมาย

ดูรายละเอียด