เส้นทางสู่ CPA

เส้นทางสู่ CPA

 1.   ก่อนเริ่มฝึกหัดงาน แจ้งการฝึกหัดงานต่อสภาวิชาชีพบัญชี แล้วเริ่มสอบได้โดยไม่ต้องมีชั่วโมงฝึกงาน ใช้ยื่นแบบผส1

      - กฎหมาย 1

      – กฎหมาย 2

      – การบัญชี 1

      – การบัญชี 2

 2.   รายงานการฝึกงาน ปีละ 1 ครั้ง นับจากวันแจ้งฝึกหัดงาน รอบระยะเวลาที่ฝึกงานจริง โดยใช้แบบ ผส.2

 3.   ยื่นแบบคำรับรองของผู้ให้การฝึกงาน แจ้งครบ 3,000 ชม โดยใช้แบบ ผส.3 (โดยต้องฝึกหัดงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเวลาฝึกหัดงานไม่น้อยกว่า 3,000 ชม.)

4.   ต้องผ่านการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครบ 6 วิชา

(วิชาที่ทดสอบ 6 วิชา คือ วิชาการบัญชี1, วิชาการบัญชี2, วิชาการสอบบัญชี 1, วิชาการสอบบัญชี 2, วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2)

 5.   แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

"SPA CONSULT" ยินดีให้คำปรึกษา

www.spaconsult.co.th / E-mail : spaconsultt@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-2141029, 086-3201846