ประวัติย่อวิทยากร

อ.กัญญณัติ

อ.กัญญณัติ ลิขิตดุลยวัฒน์

การศึกษา
 ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (Certified Public Accountings : CPA)
    2537-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันสปา คอนซัลแตนท์ 
    2535-2537 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท จาร์ดีนส์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
    2532-2535 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท โทรรีเซ่น จำกัด
    2530-2532 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฟูดแพ๊ค จำกัด

ประสบการณ์ให้คำปรึกษา
    2541-ปัจจุบัน ให้คำปรึกษาด้านจัดทำระบบบัญชีสำเร็จ, ระบบบัญชีภาษี การเงินทั่วไป บริษัท เอส เอ็ม ที เอเซีย จำกัด
    2541-ปัจจุบัน ให้คำปรึกษาด้านวางระบบบัญชีและออกแบบรายงานสำหรับผู้บริหาร บริษัท เกรียงไทย พลาสเท็ค จำกัด
    2545 ให้คำปรึกษาด้านวางระบบบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี เวิลด์ แอ๊คโซซิเอ็ท
    2546-2553 ให้คำปรึกษาด้านวางระบบบัญชีพร้อมการวิเคราะห์งบการเงิน,ต้นทุนการผลิต,งบประมาณ และงบกระแสเงินสด โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP รุ่นที่ 5) บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด, บริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด, บริษัท รีไซเคิล คอนเซ็พท์ จำกัด และบริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด
    ให้คำปรึกษาด้านวางระบบบัญชี ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.อัมพร

ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล

การศึกษา
 ปริญญาโท     ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
    อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอกชน
    กรรมการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา สาขาการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
    คณะอนุกรรมการ สสอท. กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานเด่น
    ผู้แต่งตำราการบัญชีขั้นสูง 1
    ผู้แต่งตำราการบัญชีขั้นสูง 2
    ผู้แต่งตำราการบัญชีการเงิน
    ผู้แต่งตำราการเงินธุรกิจ
    ผู้แต่งตำราการวางแผนและการควบคุมกำไร
    ผู้แต่งตำราการบัญชี 1
    ผู้แต่งตำราการบัญชี 2

อ.ไพรัช

อ.ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา

การศึกษา
 ปริญญาเอก   ปริญญาเอก (การบัญชี) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ปริญญาโท     ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 ปริญญาตรี     ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (Certified Public Accountings : CPA)
    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ( TAX  AUDITOR  : TA ) 
    วิทยากรโครงการแนวทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชี จัดโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
    วิทยากรหลักสูตรเสวนารู้ทันเทคนิคการทุจริตงานตรวจสอบบัญชี จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    วิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับวิชาชีพบัญชี (CPD)  ของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    วิทยากรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    วิทยากรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ติวเตอร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (CPA)  และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)  จัดโดย สถาบัน Professional  CPA & TA
    ศึกษาดูงานที่ International Business Institute Washington State University USA
    อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
    อาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ติวเตอร์นักศึกษาปริญญาโท  MBA 
    นักบัญชี 6 ตำแหน่งที่ปรึกษารองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (CFO) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ผลงานเด่น
    รับรางวัลผู้พูดดีที่สุด ในหัวข้อ  “ พูดอย่างไรให้ผู้อื่นคล้อยตาม ”   ของสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์ รุ่นที่ 96/25

ผลงานทางวิชาการ
    นำเสนองานวิจัยที่ IABE-2009 (International Academy of Business and Economics) Annual Conference in Las Vegas ในชื่อเรื่อง Ethical Decision Making of Auditors in Thailand: Effects on Professional Image, Audit Trustworthiness, and Customer Commitment