รับเงินมัดจำป้ายแดงต้องเปิดใบกำกับภาษีหรือไม่

บริษัทประกอบกิจการขายรถยนต์ให้ลูกค้ายืมใช้ป้ายแดงระหว่างรอป้ายตัวจริง การรับเงิน บริษัทออกใบรับเงินและคืนเงินให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่มีเงิ่่อนไข กรณีนี้กิจการต้องเปิดใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเนื่องจากถือเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(40) ป.รัษฎากร ต่างจากกรณีการมัดจำขวดน้ำเพื่อประกันการยืมใช้ขวด แต่กรณีป้ายแดงเป็นการให้บริการจากการได้ใช้ป้ายนั้น แม้จะมีการคืนเงินทุกรณีก็ตามเพราะลูกค้าทุกรายย่อมต้องรับป้ายตัวจริงและคืนป้ายแดง จึงเป็นคนละกรณี

ดังนั้น การรับเงินต้องเปิดใบกำกับภาษีและเมือคืนเงินก็เปิดใบลดหนี้ (ตัวอย่างข้อสอบกฎหมาย 2 CPA ) ดูรายละเอียด ข้อหารือที่ กค0811/พ09141