ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ใกล้สิ้นปีพนักงานก็รอโบนัส ผู้ลงทุนรอปันผล แล้วกรณีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถ้าจ่ายปันผลจากกำไรในปีสุดท้ายที่ได้รับการส่งเสริม จะยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้อยู่อีกหรือไม่

คำตอบก็คือ การได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ปันผลต้องจ่ายในปีที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น เช่นกำไรในปี 2557 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ได้รับ BOI แล้วจ่ายเงินในปี 2558 ปันผลดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

ดังนั้น การจ่ายปันผลต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย ถ้าผู้รับเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ก็ต้องถูกหักภาษีเงินได้ของนิติบุคคลในอัตรา 10 % และผู้จ่ายต้องนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 ภายใน 7วัน นับจากวันสิ้นเดือน ตามมาตรา70 แห่งประมวลรัษฎากร ดูข้อหารือ ก.ค.0706/8939