บริการที่ปรึกษา

accounting1

  • รับปรึกษาปัญญาภาษีอากร ,รับมอบอำนาจชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ของทางราชการ
  • รับปรึกษาและวางระบบบัญชีทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้ท่านมีระบบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง แนะนำเจ้าหน้าที่ของท่านให้สามารถวิเคราะห์รายการบัญชีและบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และตามกฎหมายภาษี หรือตามประมวลรัษฏากร เป็นการประหยัดภาษีเพราะลดปัญหาการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการถูกปรับทั้งทางด้านการบัญชีและภาษี
  • รับปรึกษาปัญหาระบบบัญชีโรงงานอุสาหกรรม,ระบบต้นทุนการผลิต

บริษัทมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP รุ่นที่ 5-ปัจจุบัน รุ่นที่ 12 ) ให้คำปรึกษาต่อเนื่องให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างได้แก่ 

บริษัท (บริษัท ทีพีเอส การ์เด้น เฟอร์นิเจอร์ จำกัด, 
บริษัท เอเชียเมทัล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
บริษัท เซ็นเตอร์แพค จำกัด 
บริษัท ที.เอ็น.เมทัลเวอร์ค จำกัด
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไบโอแลป จำกัด 
บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด 
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกั

ค่าบริการขึ้นอยูกับปริมาณงาน ระยะทางและประเภทธุรกิจโทรมาคุยกับเราเพื่อสอบถามได้ตามที่ท่านสะดวก