ลงทะเบียนเรียน/แจ้งโอนเงิน

 

RG

v6

**การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ เมื่อมีการชำระเงินครบถ้วนแล้ว**

ท่านสามารถแฟ็กซ์ใบโอนเงิน มาได้ที่เบอร์ 02-2156071 หรือส่งอีเมลล์มาที่ spaconsultt@yahoo.com

อัพเดตข่าวผู้ทำ/ผู้สอบบัญชี

การเปลี่ยนแปลงหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก 3 วรรค เป็น 6 วรรค มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 ที่สำคัญกล่าวโดยสรุป คือ

1) ข้อมูลเปรียบเทียบของงวดก่อนที่กิจการต้องเปิดเผยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบแบบตัวเลขเปรียบเทียบ(corresponding figures) ตามที่กล่าวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 710 ตามย่อหน้าที่ 6ข ไม่ใช่แบบงบการเงินเปรียบเทียบ (Comparative financial statements) ตามย่อหน้าที่ 6 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงเสนอรายงานโดยใช้ข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชีรหัส 710 ย่อหน้าที่ 10-14 ซึ่งกำหนดวิธีการเสนอรายงานต่องบการเงินที่เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบแบบตัวเลขเปรียบเทียบ และไม่ใช้ข้อกำหนดตามย่อหน้าที่ 15-19 ซึ่งกำหนดวิธีที่เปิดเผยข้อมูลแบบงบการเงินเปรียบเทียบ กล่าวโดยย่อคือ ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินจะอ้างถึงงวดปัจจุบันเท่านั้น และไม่อ้างอิงถึงตัวเลขเปรียบเทียบ ยกเว้นแต่กรณีบางกรณีเท่านั้น
2) เพิ่มวรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน โดยระบุถึงความรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินและความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกิจการ
3)พิ่มวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน มีการระบุการปฎิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณเพิ่มขึ้น
4) ระบุขอบเขตการตรวจสอบ ว่าวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควร แต่ไม่ใช่เพื่อการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ ซึ่งไม่มีในหน้ารายงานแบบเดิม
5) ระบุในวรรคความเห็นว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือมาตรฐานการรายงานสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ