บริการจดทะเบียนธุรกิจ

pic6     บริษัท สปา คอนซัลแตนท์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน  กฎหมาย ภาษีและการจดทะเบียนธุรกิจ ตั้งแต่การจัดตั้ง, การเปลี่ยนแปลง และ  เลิกกิจการ ตลอดจนเสร็จชำระบัญชี การจดทะเบียนจะต้องดำเนินการให้เสร็จตาม  ขบวนการจึงจะสมบูรณ์ การจดทะเบียนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้มีผลไปถึงการบันทึก  บัญชีด้วย ดังนั้นท่านจึงควรมีที่ปรึกษาที่สามารถให้คำปรึกษาและบริการที่ดี เพราะการ  จดทะเบียนไม่ใช่เพียงแค่การจัดทำเอกสารและการขออนุญาตต่อทางราชการเท่านั้น  แต่ต้องทำด้วยความเข้าใจ, มีวิธีการและเวลาถูกต้องตามกำหนด เหมาะสมกับ  สถานการณ์ หรือความจำเป็น


ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจเพียงท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัท ติดต่อเพื่อพูดคุยกันได้ ตามที่ท่านสะดวก เพื่อทราบข้อมูลบริการของบริษัทดังต่อไปนี้

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

1. จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

 • จัดตั้งบริษัทจำกัด
 • จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ,คณะบุคคล
 • จัดทำบัตรประจำตัวผุ้เสียภาษี
 • จดทะบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนิติบุคคล

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล

 • ย้ายสำนักงาน
 • เพิ่มทุน,ลดทุน
 • เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล
 • เปลี่ยนแปลงตรายาง
 • เปลี่ยนแปลง , เพิ่ม , ลดกรรมการ
 • เปลี่ยนแปลงประเภทนิติบุคคลจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

3. จดทะเบียนเลิกนิติบุคคล

 • จดทะเบียน ภพ.09
 • จดทะเบียนเลิกห้าง,บริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี
 • จดทะเบียน ภพ.09
 • จดทะเบียนเลิกห้าง,บริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี