ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติวกับสปา

ติว ซีพีเอ (CPA)
อบรมเพื่อสอบบัญชี
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าเรียนที่สอบผ่านในรอบ 1/2559 ดังนี้ค่ะ

วิชา สอบบัญชี 1
1.คุณณรงค์ศักดิ์ ชัยพิทักษ์
2.คุณฐานัส งามเพ็ชร
3.คุณผกามาศ เรืองสันติกรกุล
4.คุณศศิธร กัณหกุล
5.คุณอุมาภรณ์ โพธิคสุวรรณ
6.คุณณิชนันทน์ ฤทธิพิชญนันทน์
7.คุณนิรินธนา  ชินสุวรรณพานิส
8.คุณพิมพ์ทิพย์ กาญจนบัตร
9.คุณอุมาพร ฉัตรชัยดำรง

วิชา สอบบัญชี 2
1.คุณกิ่งกมล สิงห์สม
2.คุณวีรวัฒน์ โสวัฒนางกูร
3.คุณศักดิ์สยาม ทวิติยามัณฑ์
4.คุณอุมาภรณ์ โพธิคสุวรรณ
5.คุณใจสราญ เหมะรัตน์พิทักษ์
6.คุณนิรินธนา ชินสุวรรณพานิส
7.คุณปรัชญา นิ่มนวล
8.คุณอุมาพร ฉัตรชัยดำรง

วิชา กฎหมาย 1
1.คุณสุวารี เริ่มก่อกุล
2.คุณณัฐณิชา สุวรรณศักดิ์สิน
3.คุณนภาพร เจนพิพัฒน์สิริกุล
4.คุณนวพร ภัทรวิชา
5.คุณบุษกร มังคละ

วิชา กฎหมาย 2
1.คุณอุมาพร ฉัตรชัยดำรง
2.คุณนวพร ภัทรวิชา
3.คุณบุษกร มังคละ

วิชา การบัญชี 1
1.คุณกนกนุช บุญเทพประทาน
2.คุณธนัชพร ธีรนิติ

ผู้สอบผ่านทั้งหมดในรอบ 1/2559
บช.1 ผ่าน  70 คน
บช.2 ผ่าน  2 คน
สอบ1ใหม่ ผ่าน  123 คน
สอบ1เดิม ผ่าน     11 คน
สอบ2 ผ่าน       114 คน
กม.1 ผ่าน  173 คน
กม.2 ผ่าน  298 คน
คอมฯ ผ่าน  1 คน
รวม        792 คน

NB175
  ยินดีด้วยนะคะ